» » เลิศ ประสมทรัพย์ - ชวลี ช่วงวิทย์ - รำวงมาตรฐาน
เลิศ ประสมทรัพย์ - ชวลี ช่วงวิทย์ - รำวงมาตรฐาน Album

เลิศ ประสมทรัพย์ - ชวลี ช่วงวิทย์ - รำวงมาตรฐาน Album

MP3 1983 mb. | FLAC 2480 mb. | WMA 2468 mb.

Performer: เลิศ ประสมทรัพย์ - ชวลี ช่วงวิทย์
Title: รำวงมาตรฐาน
Country: Thailand
Style: Thai Classical
Category: Folk - World
Rating: 4.5
Catalog #: MTM 131
Label: Metro Records

Tracklist

1รำวงคืนลอยกระทง
2รำวงวันเกิด
3รำวงเกี่ยวข้าว
4รำวงวันวิวาห์


Album

English UK Русский Українська Suomi Español. Privacy Terms Advertising AdChoices Cookies . PHOT รำวงในดงชบา THERAPPER. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. เรยน เจาของไฟล ดวยสถาบนพลงจตตานภาพ ไมอนญาตใหนำไฟลเสยงของหลกสตรครสม. าธ เผยแพรทางอนเตอรเนต ดวยเปนลขสทธของสถาบนฯ จงขอรบกวนใหทานชวยนำไฟลอ. 4 Favorites. 1 Review. DOWNLOAD OPTIONS. download 1 file. การปองกนและปราบปรามการทจรต และการประเมนผล. Stamp Library. Site Map. รปภาพโฆณา แบบภาพวนซำ. banner องคโสม. AW-1024x315px-Update300663-ขยายเวลาบรการยมส. BB . Track Traipipattanapong Thai: คณาวฒ ไตรพพฒนพงษ also known as Gulf Thai: กลฟ, born December 4, 1997 is a Thai actor and model. He is well known for his role as Type in TharnType The series. Kanawut was born on December 4, 1997 in King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand. Kanawut received his early education in Burapha School and went on to complete high school in Suankularb Wittayalai School, an all-boys high school. He is currently enrolled at King Mongkut's University. เนองจากขณะนชองทาง Contact center 1324 ระบบขดของและกำลงรบดำเนนการแกไขคะ